องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


โครงการปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งน้ำธรรมชาติ


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำโครงการปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะของหมู่ที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 และเพื่อการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาขาว

2022-06-23
2022-06-09
2022-05-18
2022-03-30
2022-02-28
2021-05-27
2021-05-12
2021-04-29
2021-04-07
2020-09-21