องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการเอารักมาห่มป่า ประจำปีงบประมาณ 2565
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ดำเนินการจัดทำโครงการเอารักมาห่มป่า เพื่อให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาผื...

  กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรม...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 และเทิดพร...

  กิจกรรมโครงการปล่อยสัตว์น้ำได้บุญด้วทุนตนเอง ปี 25...
   

กิจกรรมโครงการปล่อยสัตว์น้ำได้บุญด้วทุนตนเอง ปี 2565

  โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2...
   

โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

 

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020