องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านทุจริต


นายเกษม  สังข์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อบต.เขาขาว แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านทุจริตของผู้บริหาร และบุคลากร ภายในองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

2022-06-23
2022-06-09
2022-05-18
2022-03-30
2022-02-28
2021-05-27
2021-05-12
2021-04-29
2021-04-07
2020-09-21