องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวจัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564


ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งสง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดกิจกรรมสำรวจจัดเก็บข้อมูลสุนัข – แมวในพื้นที่ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าตามหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน แจกแผ่นพับ อบรมให้ความรู้กับอาสาปศุสัตว์พื้นที่ตำบลเขาขาว บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเขาขาว ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้าทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาขาว
2022-06-23
2022-06-09
2022-05-18
2022-03-30
2022-02-28
2021-05-27
2021-05-12
2021-04-29
2021-04-07
2020-09-21