องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
              แนวทางการพัฒนา
 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน  ท่อระบายน้ำ
2. ขุดบ่อน้ำตื้น   บ่อบาดาล  ติดตั้ง  ซ่อมแซมระบบประปา  ขุดสระ  และฝายกั้นน้ำ  ขุดลอกคลองและแหล่งน้ำต่างๆ  หาแหล่งน้ำดื่มสะอาดขนาดใหญ่  จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
3. ขยายเขตไฟฟ้า  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางแยกและชุมชน
4. ปรับปรุง  ขยายที่ทำการ อบต. เพื่อรองรับบทบาท  ภารกิจและโครงสร้างที่เพิ่มขึ้นของ อบต.

 
 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
 
              แนวทางการพัฒนา
 

1. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
2. ส่งเสริมบริการอาหารกลางวันและอาหารเสริม ( นม ) ตลอดปี
3. สนับสนุนสื่อ  อุปกรณ์การเรียนการสอน  ทุนการศึกษา
4. พัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียน
5. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน
6. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
7.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมชุมชน เข้าสู่ระบบการศึกษาในโรงเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและยั่งยืน

 
 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
 
              แนวทางการพัฒนา
 

1.ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่ม เครือข่ายได้รับการพัฒนาอาชีพในระบบแบบพอเพียง
2.พัฒนากลุ่ม เครือข่าย และเชื่อมโยงเครือข่ายโดยใช้ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน ( ศอช.) เพื่อนำไปสู่วิสาหกิจชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
3.ส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพรายได้  สังคมและทรัพยากรไปพร้อมๆกัน
4.สนับสนุนทุนของชุมชนให้มีเพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทุนชุมชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการออม
5.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP
6.สนับสนุนโครงการเมืองยาง ต. เขาขาวและโครงการสุกรครบวงจร เพื่อพัฒนาไปสู่สินค้า OTOP
7.ส่งเสริมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนโดยการสนับสนุนการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินของราษฏร

 
 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 
              แนวทางการพัฒนา
 

1. สร้างเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี
2.สร้างสุขภาพประชาชนด้วยอาหารปลอดสารพิษ
3.ส่งเสริมและใช้ภูมิปัญญาในการสร้างสุขภาพ
4.สร้างสุขภาพด้วยการลด ละ เลิก “อ”อบายมุข

 
 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา
 
              แนวทางการพัฒนา
 

1. ก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน  สนับสนุนงบประมาณ  จัดหาอุปกรณ์กีฬา  ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา
2. ส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาเพื่อสามารถเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ

 
 
       ยุทธศาสตร์ที่ 6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
              แนวทางการพัฒนา
 

1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ป้องกันและรักษาเขตที่ดินสาธารณะและเขตป่าสงวนแห่งชาติ
3. ปรับปรุงธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว
4. จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
5. บำบัดและกำจัดขยะ
6.ลดจำนวนขยะประเภทพลาสติกและโฟม
7.ลดจำนวนขยะและบำบัดกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ ( น่าอยู่ ยั่งยืน )

 
 
       ยุทธศาสตร์ที่ 7   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร บุคลากรและข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
              แนวทางการพัฒนา
 

1.เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยระบบ ICT
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
3.จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศประจำตำบล
4.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระบบข้อมูล