องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

กองการศึกษา


 
นางอรเพ็ญ  อักษรนำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 

 
 
นางสาวกนกพร  พรหมรัตน์
 
    หน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ  


         นางกนกวรรณ หนูนั่น
นายชัยยันต์  เจ้ยทอง
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ 
นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว


 
(ว่าง)
 
 
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 บ้านทับนายเหลียว
 
 
 
(ว่าง) (ว่าง) นางอุมาพร  จักรหวัด
ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด. บ้านทับนายเหลียว ศพด. บ้านทับนายเหลียว ศพด. บ้านทับนายเหลียว


นางสาวขวัญฤดี  เกิดเกลี้ยง


นางสาวนภารัตน์  สวัสดี 
ครูผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
ศพด. บ้านทับนายเหลียว  
 ศพด. บ้านทับนายเหลียว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน

 

 
นางสาววิลัยลักษณ์  แซ่เบ่า
 
 
 
ครู คศ.1 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 บ้านไสส้าน
 


 

 

นางณัฐพร  จันทร์ทอง

 

นางสาวชลิตา  หนูภัยยันต์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)                    ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด. บ้านไสส้าน   ศพด. บ้านไสส้าน
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า ๙๐


 
นางสาวทัศนียา  เกลี้ยงมณี
 
 
 
ครู คศ.1
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สวนสมเด็จย่า 90
 
 (ว่าง)

ครู คศ.1

ศพด. สวนสมเด็จย่า 90

 


(ว่าง)

(ว่าง)

 นางอุดมพร  เรืองคง
 ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด. สวนสมเด็จย่า 90
ศพด. สวนสมเด็จย่า 90 ศพด. สวนสมเด็จย่า 90
     
 

 

 
 นางสาวมณี  จรเอียด

นางสาวสุคนธ์ทิพ  ไหมแก้ว

 นางบุษบา  ยอดประสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศพด. สวนสมเด็จย่า 90 ศพด. สวนสมเด็จย่า 90 ศพด. สวนสมเด็จย่า 90
     
 นางรจนา  สิทธิบูรณะกุล

 

 นางสาวกนกพิชญ์ จรเอียด 
  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   
 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด. สวนสมเด็จย่า 90   ศพด. สวนสมเด็จย่า 90
       นายสมศักดิ์  คงพันธ์  
  นางสาววรารัตน์  สังข์แก้ว
คนงาน
  ภารโรง
ศพด. สวนสมเด็จย่า 90   ศพด. สวนสมเด็จย่า 90