องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
 

เศรษฐกิจก้าวหน้า 
การศึกษาก้าวไกล 
ห่างไกลยาเสพติด 
ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

 
 
พันธกิจ
 
 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา สู่ความเป็นเลิศทั้งร่างกายและจิตใจ
3.  ปรับปรุงและพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มีคุณภาพพอต่อความต้องการของประชาชน
4.  พัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจและสังคม สู่ชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้
5.  ปรับปรุงและพัฒนาด้านสาธารณสุข สู่คุณภาพชีวิตที่ดี
6.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตัดสินใจ
8.  วางแผนและตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร

 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 
 

1.  มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพียงพอและมีคุณภาพเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
2.  ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที่ ในการจัดการเรียนการสอนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้
3.  เพิ่มศักยภาพให้นักเรียนตำบลเขาขาว สามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
4.   เพิ่มศักยภาพให้นักกีฬา มีความสามารถเป็นเลิศในแต่ละประเภทกีฬา
5.  มีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
6.  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
7.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8.  ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด
9.  ประชาชนมีสุขภาพดีแข็งแรง
10.  ภูมิทัศน์รอบตัวสวยงาม สะอาดปราศจากมลพิษ
11.  รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพที่สมบูรณ์สุด
12.  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
13.  พัฒนาศักยภาพการบริหารองค์กร ให้ทันสมัยรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  มีความโปร่งใส บริการด้วยมิตรไมตรี